• Македонски
 • English
 • Shqip

Ndihma juridike dhe administrative

CFARË NDIHME JURIDIKE DHE ADMINISTRATIVE OFRON PROJEKTI PËR NGRITJEN E BIZNESEVE NË MJEDISET MULTIETNIKE ?

Nëse jeni fillestar në botën e biznesit, me siguri pyesni veten se çfarë forma ligjore për regjistrimbiznesit ekzistojnë në Republikën e Maqedonisë, cilat janë karakteristikat e tyre dhe procedura për regjistrimin e tyre. Në Republikën e Maqedonisë biznesin tuaj mund ta regjistroni si: bujk individual, zejtar, ushtrues i veprimtarisë vetanake, tregtar individual dhe shoqëri më përgjegjësi të kufizuar.

Përshkrim të shkurtër të çdo forme regjistrimi të biznesit dhe procedurat për regjistrim mund ti gjeni më poshtë.

Bujku individual është një individ për të cilin bujqësia është profesioni i vetëm dhe i cili gjeneron të ardhura në bazë të veprimtarisë bujqësore.

Karakteristikat:

 • nuk ka kapital fillestar
 • përgjigjet me tërë pasurinë e tij
 • Ajo ka aftësinë për të mbajtur aktivitetin nën kushte të caktuara
 • Ajo ka mundësi të tatimit paushall të të ardhurave për të 300.000 denarë të ardhura vjetore
 • punësimi i kufizuar

Dokumentet e nevojshme për regjistrim:

 1. Aplikimi për regjistrimregjistrin e bujqve individualë
 2. Dëshmi për shtetësinë
 3. Dëshmi nga baza ligjore për përdorimin e objekteve

- Dokumenti i noterizuar për përdorimin e tokës me qira ose
- Dokument për pronësi

    4. Dëshmi se nuk ka detyrime tatimore nga Zyra për të  ardhurat publike

    5. Dëshmi që nuk është regjistruar në regjistrin tregtar

Procedura e regjistrimit:

Procedura e regjistrimit në Regjistrin Qendror të Republikës së Maqedonisë bëhet me anë të të sistemit njësportelësh.

Njerëzit duhet të aplikojnë në zyrën rajonale të Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ujërave ku duhet të paraqesin aplikimin për hyrjen në regjistrin e bujqve individualë me të gjitha dokumentet e nevojshme.

Njësia rajonale sipas detyrës zyrtare ia paraqet tërë dokumentacionin Regjistrit Qendror të RM.

Pas përfundimit të procedurës së regjistrimit, dokumentet duhet të jenë të vërtetuara nga noteri.

Zejtar është një person fizik i angazhuar në aktivitete zejtare dhe është regjistruar regjistrin zejtare.

Karakteristikat:

 • forma juridike personale e biznesit
 • nuk ka asnjë kapital fillestar
 • kosto të ulët ose 0 denarë të regjistrimit
 • përgjigjet me tërë pasurinë e tij
 • ka aftësinë për të mbajtur aktivitetin nën kushte të caktuara
 • mund të mbajë shënime të thjeshta
 • mund të punësojë deri në 20 punëtorë

Dokumentet e nevojshme për regjistrim:

 1. Dëshmi për nivelin arsimor - edukimin profesional (origjinale ose e noterizuar)
 2. libreza pune
 3. libreza e shëndetësisëi
 4. letërnjoftimi (fotokopje)
 5. fotografi

Procedura e Regjistrimit:

Procedura e regjistrimit në Regjistrin Qendror të Republikës së Maqedonisë është kryer me anë të të sistemit njësportelësh.

Njerëzit duhet të aplikojnë në Dhomën e Artizanatit Rajonal, ku duhet të paraqesin aplikimin për hyrjen në regjistrin e zejtarëve me të gjitha dokumentet e nevojshme. Dhoma e Artizanatit sipas detyrës zyrtare ia paraqet tërë dokumentacionin Regjistrit Qendror të RM me qëllim të dhënies së një vendimi për regjistrim.

Karakteristikat:

 • Forma juridike personale e biznesit
 • nuk ka kapital fillestare
 • kosto të ulët ose 0 denarë për regjistrim
 • përgjigjet me tërë pasurinë e tij
 • ka aftësinë për të mbajtur aktivitetin nën kushte të caktuara
 • mund të mbajë shënime të thjeshta
 • punësime të kufizuara

Tregtar individual është një individ i cili me profesion kryen disa nga aktivitetet në treg të përcaktuara nga ligji i shoqërive me përgjegjësi të kufizuara.

Karakteristikat:

 • forma juridike personale e biznesit
 • nuk ka kapital fillestar
 • kosto të ulët ose 0 denar për regjistrim
 • përgjigjet me tërë pasurinë e tij
 • mban evidencë fianciare sikurse edhe shoqeritë me përgjegjësi të kufizuara
 • mund të punësojë

Karakteristikat:

 • nuk ka formë private ligjore të biznesit
 • lejon më shumë njerëz të të jenë pronarë
 • ka një kapital fillestar prej 5000 Euro - të holla ose mallra
 • mund të punësojë, ka shumë angazhime rreth këtij vendimi për Veprat, Rregulloret, Sistematizimin, Vendimet etj.

Кonsalting per Zhvillim Strategjik

Кonsalting per Zhvillim Strategjik SHPK

Pirinska 45-2/13,

1000 Shkup

Republika e Maqedonise

Tel.: +389 2  3119 106

Fax: + 389 2 3118 737

е-mail: contact@sdc.com.mk