Примената на мерки за енергетска ефикасност може да придонесе за значителни заштеди на финансиски средства и намалување на потрошувачката на енергија. Дополнително, преку воведување мерки за енергетска ефикасност, општините можат да ги подобрат и да ги зголемат своите услуги. Заради тоа на воведувањето на енергетска ефикасност не треба да се гледа исклучиво како законска обврска, туку како можност за долгорочен економски и одржлив развој.

Дел од општините во Македонија направија значаен исчекор во воведување на мерки за енергетска ефикасност. Како еден од најатрактивните сектори за имплементирање на овие мерки се покажа уличното осветлување, затоа што резултатите се најбрзо видливи и за граѓаните и за општинската каса. Заштедите во овој сектор се проценуваат на 15-30%, а некаде дури и до 50%, во зависност од обемот, типот и интензитетот на осветлување.

Дискусијата за енергетската ефикасност во општините од Скопскиот регион се водеше во рамки на работилницата за претставување на резултатите од проектот на Светска банка „Промоција на енергетска ефикасност на општините во Македонија“, организирана од страна на Консалтинг за стратешки развој во соработка со  Агенцијата за енергетика на Република Македонија, којашто се одржа во Скопје.

Според консултантите на проектот, примерите и урнеците од документите изработени во рамки на проектот им се од голема помош и важност на општините, за да можат полесно да предвидуваат мерки и проекти за енергетска ефикасност. Понатаму, преку своите примери, тие можат да бидат предводници во подобрувањето на енергетската ефикасност, давајќи им поттик и мотивирајќи ги приватниот сектор и другите засегнати страни да го следат примерот.

 Во рамки на проектот подготвен е и прирачник кој чекор по чекор треба да ги води одговорните низ процесот на создавање ефикасна и остварлива програма за енергетска ефикасност и нејзина имплементација.